SUSUNAN PENGURUS :

KETUA                                  : SHOBIRIN

SEKRETARIS                        : H. SYAHIDIN

BENDAHARA                      : H. NUR ALI KHOIRUDDIN

ANGGOTA                          : H. AUNUR ROCHIM